SAMSAT KAYMAKAMLIĞI ve BAĞLI KURUMLARIN

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
 
Banka Promosyonu İhale Numarası
:
1-Kurum
:Samsat Kaymakamlığı ve Bağlı Kurumlar
 • Adresi
 
 • Telefon Numarası c-FaksNumaras
d-e-mail
e-Web Adresi
:Samsat Kaymakamlığı Hükümet Binası                 
                                                SAMSAT/ADIYAMAN
:04164112006
:04164112111
:samsat@icisleri.gov.tr
:www.samsat.gov.tr
2-İhale Konusu
:Samsat Kaymakamlığı Bünyesinde (Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Amirliği, İlçe Müftülüğü, Malmüdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği,) çalışan personellerin maaş, eködeme, sözleşme ücreti, fazla mesai ücreti ve yurtiçi harcırahlarına ilişkin banka promosyonihalesi
3-İhale Usulü
: 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan kapalı zarf ve açık artırma
usulü
4- Personel Sayısı
:255
5-Kurumun Yıllık Nakit Akışı
2015 yılı için gerçekleşen personel gideri: 11.682.906,06 TL
 
2016 yılı için gerçekleşen personel gideri: 14.014.419,39 TL
  
2017 yılı için gerçeklesen Personel Gideri: 14.853.298,32 TL
 
2018 yılı için beklenen Personel Gideri           
16.000.000,00 TL
 
2019 yılı için tahmin edilen Personel Gideri 18.500.000,00 TL
 
6-İhalenin Yapılacağı Yer
:Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makam Odası
7-İhale Tarih ve Saati
:18 Mayıs 2018 Cuma günü - 10:30
 
 

A-GENEL ŞARTLAR

 
İhale, Samsat Kaymakamlığı Kurumları personellerinin maaş, ek ödeme, sözleşme ücreti, ilave tediye, ikramiye, fazla mesai ücreti ve yurtiçi harcırahlarına ilişkin banka promosyonödemelerini kapsamaktadır.
 
 1. Sözleşme süresi 15.06.2018 tarihinde başlamak üzere 3(üç)yıldır.
 2. Komisyonumuz, ihale tekliflerini değerlendirirken, ulaşım, yurt çapında yaygın şube ağı vb. kriterleridikkatealacaktır.
 3. Kurum personelin maaşlarını, maaş ödeme gününden 2 (iki) günü önce, Kurumun Bankada bulunan hesabına aktarır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına her ayın 15’inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Erken ödemelerin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan karar gereği ödemelerin zorunlu olduğu durumlarda, Banka bu hususu dikkate almakmecburiyetindedir.
 4. Anlaşma yapılan banka, Kurum tarafından verilen talimat doğrultusunda, personel hesaplarına ödeme yapmakla yükümlüdür. Maaşla ilgili hesaplamaların yapılmasında, talimatların doğruluğunun kontroledilmesinde bankanınherhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kurumca verilen talimatlardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk Kurumaaittir.
 5. Anlaşma yapılan banka,Kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylık maaşlarından icra kesintisi vb. (Kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan vb. durumlar hariç) yapmayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda, Kurumdan yazılı görüş alınacak ve bu görüş doğrultusunda hareket edilecektir. Maaşında icra takibi bulunan personel için yasal icra kesintisi Kurum tarafındanyapılacaktır.
 6. Banka, Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeler (ek ödeme, sözleşme ücreti, fazla mesai ücreti, yolluk vb), ödeme listesinin Bankaya ulaştığı gün, sistem arızası olması durumunda ertesi gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır halegetirir.
 7. İhaleyi kazanan Banka, tespit edilen promosyon tutarını, tek seferde ve ilk maaş ödemesi ile hiçbir kesinti yapmaksızın her personelin hesabına eşit olarak yatıracaktır. Kaç personelin hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi, Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilecektir.
 8. Banka; promosyon anlaşmasından sonra, 2018yılısonuna kadar Kurumuzda göreve başlayan personele, Kurumumuz kadrosunda bulunup ücretsiz izin,doğum iznigibi  sebeplerleizin  almış izinden dönen personele ve yine ilgili yıl sonuna kadar başka kurumdan naklen atanan  personele  önceki kurumundan promosyon alıp almadığına dair belge ibraz edilmesi durumunda promosyon almamış ise promosyonlar kalan süre hesap edilerek sisteme dahil olunan ay başında peşin olarak tek seferdeödenecektir.
[( Promosyon Tutarı/ 36 Ay )* Personelin maaş alacağı ay sayısı]
 1. Banka, kurumdan herhangi bir nedenle nakil, emeklilik, istifa, ücretsiz izin, ölüm, vs gibi sebeplerle görevinden ayrılan personelden promosyonuniadesini talep etmeyecektir. Protokol süresince, Kurumumuzun idari bağımlılığının değişmesi veya kuruluş yasasının iptal edilmesi durumunda personele ödenen promosyonbanka tarafından geriistenmeyecektir.
 2. Banka, anlaşmasüresince, bankamatik kartı, kredi kartı ve ek kart verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi, kullanılması ve limit değişikliği halinde, internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığı ile gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelinbankadakihesaplarındanaylıkveyayıllıkhesapişletimücreti,işlemmasrafı,kartaidat ücreti vb. her nam altında olursa olsun masraf veya ücret talep etmeyecek ve herhangi bir kesinti yapmayacak komisyonalmayacaktır.
 3. Banka, hesap sahibinin adına otomatik olarak maaş hesabı açacak ve personel adına ücretsiz olarak ATM kartı düzenleyecektir. İsteyene kredi kartı çıkartılacak bunun için yıllık kredi kartı kullanım ücreti alınmayacaktır. Talep edilmeden hiçbir personelin adına kredi kartı düzenlenmeyecektir.
 4. Banka, İlçemizde ATM cihazı bulundurmadığı takdirde ortak ATM kullanımında ücret (komisyon) almayacaktır.
 5. Anlaşma yapılan banka, ilçedeATM kurması halinde yeterli miktarda para bulundurmaklayükümlüdür
 6. Banka, Kurum personelimizin talebi olmadan nakit avans kredisi açmayacaktır . Personelin yazılı talebi olmadan maaş hesabı Banka tarafından hiçbir değerlendirmeye (tasarrufa) tabi tutulmayacaktır.(Örnek:her türlü sigortalama, yatırım hesabı, fon hesabı… vb.) Kredili Mevduat hesabı açılması durumunda faiz oranı kredi kartı faiz oranından fazlaolmayacaktır.
 7. Banka; anlaşma süresince ve sonrasında, elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz.
 8. Banka, her türlü ödemenin kolayca hesaplara aktarılmasını sağlamak için kullandığı sisteme  uygunyazılımları ücretsiz olarak Kurumaverecektir.
 9. Banka, maaşın miktarına bakılmaksızın ATM’den günlük nakit çekim miktarını 1.500TL’nin altına düşürmeyecektir. Ancak şubelerden yapılacak para çekme işlemlerinde herhangi bir miktar kısıtlamasıyapılmayacaktır.

B-TEKLİFLERİN SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 
 1. Banka promosyonihalesi 4734 sayılı kanuna tabi olmayan kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde muhatap kurumun adı, bankanın adı, tam adresi, yetkili kişinin imzasıbulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer  imzalıolmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Banka yetkilisi/yetkililerince imzalanmamış teklif mektubu değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler komisyona yetkili temsilciler tarafından elden teslimedilecektir.
 2. İhale saatinde istekliler tarafından kapalı zarf içinde sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri, hazır bulunan isteklilerin huzurunda , alınış sırasına göre açıklanacak ve en yüksek teklifi veren ilk 3 (Üç) adet banka ile ihaleye devam edilecek olup; diğer bankalar elenecektir. Kalan banka yetkilileri ile açık artırma turlarına geçilerek her defasında bir önceki turdaki en yüksek teklifin altında kalmamak şartıyla en az 10.000 TL artırımlar halinde teklifler yenilenecektir. Her turda en düşük teklifi veren banka elenecektir. Son 2(iki) banka kalana kadar açık artırma yöntemi uygulanacaktır.Teklif turları sonunda son 2 (iki) istekli banka kalınca komisyon, verilen fiyat teklifleri üzerinden görüşme yapıp, bu istekli bankalardan ihaleye esas son tekliflerini yazılı ve kapalı zarf içinde talep edecektir. Son tekliflerin alınmasından sonra alınan teklifler komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Eğer son turda en yüksek teklifte eşitlik olursa, aynı fiyatı teklif eden istekli bankalardan eşitlik bozuluncaya kadar yazılı teklif alınmaya devamedilecektir. Tur aralarında kendi merkezleri ile görüşme yapabilmeleri için banka yetkililerine 5 (beş) dakikalık bir süre verilebilecektir. İhale aynı gün sonuçlandırılarakaçıklanacaktır.
 3. Komisyon, 4734 Sayılı Kanun‘a tabi olmayan bu ihaleyi iptal etmek ve yenilemekteserbesttir.
 4. Teklif mektubunda 3 yıl için teklif verilecek toplam promosyonmiktarı rakam ve yazı ile belirtilecektir. Varsa ek taahhütler ve açıklamalar daeklenecektir.
 5. Karar, ihale üzerinde kalan Bankaya yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İhaleyi kazanan Banka bu davetin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10(on) gün içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşmeden sonra yüklenici Banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemleri hazır halegetirecektir.
 

C-CEZAİ HÜKÜMLER

 
 1. Açık artırma sonucunda Banka Promosyon ihalesini kazanan banka, protokolü (sözleşmeyi) en geç 10 (on) gün içinde imzalamaması halinde, verdiği teklifin%30 ukadar ceza ödemeyi kabuleder.
 2. Anlaşmalı Banka ve Kurum sözleşme hükümlerini yerine getirmeklesorumludur.
 3. Anlaşma yapılan Banka, ilgili şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde, bu durumu en az bir ay öncesinden kuruma bildirir ve Kuruma en yakın başka bir şubesi ile işlemlerine devamedebilir.
 4. Banka, anlaşmahalinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kurum'un yazılı izni olmaksızın,tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde, her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Kurum, mahkemeden bir karar almaya,  ihtar  ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi bir hak iddiaedemez.
 5. Anlaşmalı Banka, sözleşme hükümlerini yerine getirmediği takdirde 1.defa yazılı olarakuyarılır
2. defa tekrarladığında sözleşme bedelinin % 30 oranında ceza verilir. 3 defa tekrarlandığında sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda, ödenmiş olan promosyondan dolayı Banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.
 1. İhtilaf halinde AdıyamanMahkemeleri ve İcra Daireleriyetkilidir.

D-DİĞER HÜKÜMLER

 
 1. Anlaşma yapılan bankanın herhangi bir sebepten dolayı 10 (on) gün içinde protokolü (sözleşme) imzalamaması halinde, Komisyon en yüksek teklifi veren ikinci bankayı sözleşme yapmaya isterse davet edebilir. İkinci bankanın da kabul etmesi halinde, bankanın vermiş olduğu en son teklif üzerinden protokol (sözleşme)imzalanır.
 2. Anlaşma sağlanması halinde imzalanacak sözleşme ve eklerine tahakkuk edecek her türlü vergi, resim ve harçlar Banka’yaaittir.